SYSLAB

SYSTEMLANDSKAPSLABORATORIUM

Med start 2016 genomför Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) en tvärvetenskaplig studie i Rosendal, Uppsala. Syftet med studien är att undersöka om hållbarhetsambitioner i nya stadsdelsprojekt faktiskt leder till minskad resursanvändning.


Varför är studien viktig?


Antalet stadsdelar med hållbarhetsambitioner växer över hela världen. Det är dock inte klart i vilken utsträckning sådana områden faktiskt uppnår miljö- och resurseffektivitet. I forskningslitteraturen är det fortfarande oklart hur långt enbart tekniska och arkitektoniska åtgärder kan ta oss mot en globalt hållbar utveckling. Ny forskning visar att mänsklig beteendeförändring, dvs hållbara livsstilar, kan vara mer avgörande än tekniska lösningar för att uppnå global hållbarhet. För att planera och bygga framtidens hållbara städer är det således viktigt att undersöka den relativa betydelsen av, och förhållanden mellan, urbana livsstilsfrågor och den byggda miljön.


Vad innehåller studien?


Från 2016 genomförs en jämförande fallstudie i en stadsdel med uttrycklig ambition att vara "hållbar". Stadsdelen som valts ut är Rosendal, vilket utgör första etappen av "Södra staden" i Uppsala - ett stort område söder om Uppsala centrum där det ska byggas i stor skala de kommande 3-4 årtiondena. Inledningsvis undersöks mer specifikt fastigheten Smaragden, för att sedan jämföras med minst en annan fastighet i området i takt med att dessa färdigställs. Tillsammans utgör dessa fall den komparativa studie som är nödvändig för att möjliggöra en kritisk och jämförande granskning av stadsdelens övergripande progression mot hållbarhet, genomförd som 3 delstudier:

  • Delstudie 1: Systemanalys av resursanvändning. Målet med delstudie 1 är att få insikt i stadsedelens resursanvändning. Vi gör en grundlig kartläggning av på biofysiska flöden som energi (tex bränslen, elektricitet, värme), material (tex betong, metaller, trä etc), livsmedel, transporter och mänskliga insatser som arbetskraft, kunskap etc. En rad index beräknas sedan som kvantitativt beskriver systemets hållbarhet och totaleffektivitet.
  • Delstudie 2: Hushållspraktiker och –perspektiv. Målet med delstudie 2 är att få insikt i vad som gynnar och vad som hindrar förändring mot mer hållbara livsstilar, samt hur detta förhåller sig till den byggda miljön. Vi studerar konsumtionsmönster hos de människor som har flyttat in i Rosendal. Genom kvalitativa intervjustudier och kartläggning av vardagsrutiner får vi bättre förståelse för (hållbara) konsumtionspraktiker och perspektiv i kontext.
  • Delstudie 3: Planering för hållbar utveckling. Målet med delstudie 3 är att få insikt i vilka intentioner som finns gällande hållbar utveckling av Rosendalsområdet generellt och specifikt för byggnaden Smaragden. Vi analyserar planeringsdokument och gör en intervjustudie med planerare och byggherrar.

 

Medborgarforskning


En viktig del av SysLa är så kallad medborgarforskning där vi bjuder in boende i Rosendal att delta i studien genom att dokumentera sin konsumtion och transporter. Dessa aktiviteter består av två delar:

 

Konsumtionsdagbok


Under våren 2016 utvecklas en digital dagbok där deltagarna i studien bjuds in att föra in uppgifter om sin konsumtion av exempelvis mat, kläder, konsumtionsvaror etc. De data som samlas in ligger till grund för att beräkna hur de boendes vardagspraktiker och val påverkar stadsdelens övergripande hållbarhet, som en konsekvens av de livsstilar som möjliggörs bland annat av den byggda miljön.

 

Transportmönster


En kartfunktion utvecklas som gör det möjligt att se och beräkna transportsträckor och transportslag, dvs. de boendes transportmönster.
Om ProjektgruppenFUNDED BY:

FORMAS No. 2015-1574

 PROJECT MANAGEMENT:

Department of Urban and Rural Development, SLU, PO Box 7012, SE-750 07 Uppsala, SWEDEN. 
Ulls road 27 (visiting address), Ull alley 1 (goods entrance). +46 18 67 10 00, 

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Org.Reg.No: 202100-2817

 

WEBSITE DEVELOPMENT AND ADMINISTRATION:


Felix Peniche 

felix (a) ethosandlelou (dot) com 

 www.syslab.info is hosted and mantained on 100% renewable energy servers.